Materská škola

Materská škola

Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36129470

Informácie o inštitúcii Materská škola

 

,,Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole“

R.Fulghum

 

Vítame Vás na webovej stránke Materskej školy Nové Mesto nad Váhom.

 

....Materská škola vznikla v roku 2002 spojením šiestich materských škôl v Novom Meste nad Váhom ako právny subjekt. Zriaďovateľom je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

....Materská škola má 26 tried, ktoré navštevuje 560 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Kolektív tvorí 54 pedagógov a 42 zamestnancov zabezpečujúcih prevádzku materskej školy.

Kmeňovou materskou školou je Materská škola Poľovnícka ul.č.12.
Elokovanými pracoviskami je päť materských škôl:

 

V materskej škole napĺňame túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkmi. Výchovné spoločenstvo významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností detí. Pedagógovia vyvážene rozvíjajú u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno - emocionálnu oblasť. Pedagogický prístup sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.
Pre deti predškolského veku zabezpečujeme celodennú starostlivosť. Dieťa v materskej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Po ukončení vzdelávania dostane dieťa "Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania".

 

Poslanie materskej školy:

....Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno.emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosť a zručnosti, otvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. V materskej škole sa uskutočňuje aj výchova a vzdelávanie detí so zdravtným znveýhodnením. Výchova sa uskutočňuje v triedach spolu s ostatnými deťmi. Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podša školského vzdelávacieho programu "Škola hrou". Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie deiťaťa počas pobytu v škole.


Veríme, že naša nová webová stránka Vám prinesie potrebné informácie.
Vaše príspevky a podnety sú vítané.

Kde nás nájdete?

Zobrazit